Perayaan Ekaristi 15 Maret 2020

LITURGI

HARI MINGGU PRAPASKAH III

Sabtu - Minggu, 14 -15 Maret 2020


TANDA SALIB DAN SALAM -berdiri- 

I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu
 
PENGANTAR  -berdiri-    
     
SERUAN TOBAT (PS 339) -berlutut- 

                 
I. Tuhan Yesus Kristus, umat di bawah pimpinan musa yang menggerutu telah diberi air sebagai sarana keselamatan mereka.
K. Kyrie, eléison.
U. Kyrie, eléison.
I. Engkau telah menjanjikan air kehidupan kepada wanita Samaria, asal ia mau bertobat.
K. Christe, eléison.
U. Christe, eléison.
I. Engkau akan memberi air pembaptisan yang mendatangkan rahmat ilahi kepada siapa pun yang mau menerimanya.
K. Kyrie, eléison.
U. Kyrie, eléison.      
I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, - mengampuni dosa kita, - dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
U. Amin.    
   
TANPA KEMULIAAN    
   

DOA PEMBUKA -berdiri-
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I Ya Allah yang Maharahim dan sumber segala kebaikan, Engkau telah  menyatakan bahwa dosa dapat diampuni dengan puasa, doa dan amal kasih.  Sudilah memandang kami, ciptaan-Mu yang rapuh. Semoga belas kasih-Mu  senantiasa mengangkat kami kembali ketika kami tertunduk karena  menyadari kesalahan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu,  Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup  dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin.


LITURGI SABDA


BACAAN I (Kel 17:1-17-duduk- 

           

"Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum."

                   

L. Bacaan dari Kitab Keluaran:

                                                             

Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel melewati padang gurun Sin, dan  berkemah di Rifidim, kehausanlah mereka di sana. Maka  bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula  engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak  dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada  Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar  lagi mereka akan melempari aku dengan batu!" Maka berfirmanlah Tuhan  kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah serta  beberapa orang dari antara tua-tua Israel; bawalah juga tongkatmu yang  kaupakai memukul Sungai Nil, dan pergilah. Maka Aku akan berdiri di sana  di depanmu di atas gunung batu di Horeb; pukulilah gunung batu itu,  dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum.  Demikianlah diperbuat Musa di depan tua-tua Israel. Maka dinamailah  tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar,  dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah  Tuhan di tengah-tengah kita?".

    L. Demikianlah Sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah.

         

MAZMUR TANGGAPAN (Mzm 95:1-2.6-7.8-9; PS 854)

Mazmur:

1. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan bersorak-sorai bagi Gunung  Batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu  syukur, bersorak-sorailah bagi-Nya dengan nyanyian mazmur.

2. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang  menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita; kita ini umat gembalaan-Nya  serta kawanan domba-Nya.

3. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara-Nya, janganlah bertegar  hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di Masa di padang gurun,  ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji Aku, padahal mereka melihat  perbuatan-Ku.

       

BACAAN II  (Rm 5:1-2.5-8) -duduk- 

    

 "Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." 

                   

L. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma: 

                                                                             

Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam  damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh  Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini.  Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam  pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan pengharapan tidak  mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita  oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita  masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada  waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati  untuk orang yang benar--tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang  yang berani mati--. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita,  oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa.

                             

Demikianlah sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah

         

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 965) -berdiri- BACAAN INJIL (Yoh 4:5-42) -berdiri-

"Mata air yang memancarkan sampai ke hidup yang kekal."

                     

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes:

U. Dimuliakanlah Tuhan.

I. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria, yang  bernama Sikhar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya,  Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan,  karena itu Ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul dua  belas. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata  Yesus kepadanya: "Berilah Aku minum." Sebab murid-murid-Nya telah pergi  ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepada-Nya:  "Masakan Engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?"  (Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria.) Jawab Yesus  kepadanya: "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia  yang berkata kepadamu: Berilah Aku minum! niscaya engkau telah meminta  kepada-Nya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan  itu kepada-Nya: "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat  dalam; dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih  besar dari pada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami  dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan  ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya: "Barangsiapa minum air ini, ia akan  haus lagi, tetapi barangsiapa minum air yang akan Kuberikan kepadanya,  ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan  Kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang  terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan  itu kepada-Nya: "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus  dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus  kepadanya: "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata  perempuan itu: "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya: "Tepat  katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah  mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu, bukanlah suamimu.  Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepada-Nya:  "Tuhan, nyata sekarang padaku, bahwa Engkau seorang nabi. Nenek moyang  kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan, bahwa  Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya: "Percayalah  kepada-Ku, hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah  Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa  yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab  keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan  sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa  dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah  demikian. Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus  menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepada-Nya:  "Aku tahu, bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus; apabila  Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus  kepadanya: "Akulah Dia, yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada  waktu itu datanglah murid-murid-Nya dan mereka heran, bahwa Ia sedang  bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorangpun yang  berkata: "Apa yang Engkau kehendaki? Atau: Apa yang Engkau percakapkan  dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu  pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ: "Mari, lihat!  Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah  kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Maka merekapun pergi ke luar  kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid-Nya mengajak  Dia, katanya: "Rabi, makanlah." Akan tetapi Ia berkata kepada mereka:  "Pada-Ku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu  berkata seorang kepada yang lain: "Adakah orang yang telah membawa  sesuatu kepada-Nya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka: "Makanan-Ku  ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan  pekerjaan-Nya. Bukankah kamu mengatakan: Empat bulan lagi tibalah musim  menuai? Tetapi Aku berkata kepadamu: Lihatlah sekelilingmu dan  pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.  Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah  untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama  bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa: Yang seorang  menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang  tidak kamu usahakan; orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik  hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah  menjadi percaya kepada-Nya karena perkataan perempuan itu, yang  bersaksi: "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat."  Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta  kepada-Nya, supaya Ia tinggal pada mereka; dan Iapun tinggal di situ dua  hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena  perkataan-Nya, dan mereka berkata kepada perempuan itu: "Kami percaya,  tetapi bukan lagi karena apa yang kaukatakan, sebab kami sendiri telah  mendengar Dia dan kami tahu, bahwa Dialah benar-benar Juruselamat  dunia."

     

 LITURGI EKARISTI


DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN -berdiri- 

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I.  Ya Allah, semoga dengan kurban ini Engkau berkenan membantu kami  agar kami bersedia mengampuni saudara-saudari kami sebagaimana kami  sendiri mengharapkan pengampunan atas kesalahan-kesalahan kami. Dengan  pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin.


DOA DAMAI -berdiri- 
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai  Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan  memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan  restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan  kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.
U. Amin.  

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu.


PERSIAPAN KOMUNI -berlutut/berdiri-

Ajakan menyambut Komuni
I. Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.  Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita  yang diundang ke perjamuan Tuhan.
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.


DOA SESUDAH KOMUNI -berdiri- 
I. Marilah kita berdoa:
I.  Ya Allah, kami telah dipuaskan dengan roti surgawi dan menerima  jaminan hidup abadi, meskipun kami masih berada di dunia ini. Dengan  bersujud kami mohon kepada-Mu agar sakramen yang kami terima mendapat  kepenuhannya dalam kesaksian hidup kami. Dengan pengantaraan Kristus,  Tuhan kam, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.  
U. Amin.