Perayaan Ekaristi 31 Mei 2020

LITURGI

HARI RAYA PENTAKOSTA

Minggu 31 Mei 2020


RITUS PEMBUKA


TANDA SALIB DAN SALAM -berdiri- 

I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus
U. Amin
I. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu
U. Dan bersama rohmu
 
PENGANTAR  -berdiri-    

MADAH KEMULIAAN 


DOA PEMBUKA -berdiri-
I. Marilah kita berdoa:
(hening sejenak)
I  Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini Engkau menguduskan seluruh  Gereja-Mu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh  Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaruilah kini melalui hati kaum  beriman, karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal  pemberitaan Injil. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan  kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan  berkuasa, Allah, sepanjang segala masa.
U. Amin.


LITURGI SABDA

   

BACAAN I (Kis 2:1-11) -umat duduk- 

   


"Semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara."

          

L. Bacaan dari Kisah Para Rasul: 

   

Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus  berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi  seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka  duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api  bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka  dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa  lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk  dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang  saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu,  berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing  mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua  tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, “Bukankah semua yang  berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing  mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang  kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita  penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan  Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libia yang berdekatan dengan Kirene,  pendatang-pendatang Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama  Yahudi, orang Kreta dan orang Arab; kita semua mendengar mereka  berbicara dalam bahasa kita sendiri, tentang perbuatan-perbuatan besar  yang dilakukan oleh Allah.

     
L. Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

   

MAZMUR TANGGAPAN (PS 828; Mzm 104:1a.24,31.34,29.30; Ul: bdk. Mzm 104:30)

Ulangan:

 

Ayat oleh Pemazmur

1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku! Tuhan, Allahku, Engkau sangat besar!  Betapa banyak perbuatan-Mu, ya Tuhan, sekaliannya Kaujadikan dengan  kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu.

2. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya, biarlah Tuhan  bersukacita karena perbuatan-perbuatan-Nya! Biarlah renunganku manis  kedengaran kepada-Nya! Aku hendak bersukacita karena Tuhan.
3. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut; apabila  Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi  debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau  membaharui muka bumi.


BACAAN II  (1Kor 12:3b-7.12-13) -umat duduk-

         
  "Kita semua telah dibaptis dalam Roh Kudus menjadi satu tubuh."

   

L.  Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus: 

   

Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku, "Yesus adalah Tuhan",  selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh.  Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai  perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu; Dialah yang mengerjakan  semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan  pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu  satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun  banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua,  baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah  dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum  dari satu Roh.

Demikianlah sabda Tuhan

U. Syukur kepada Allah

       

SEKUENSIA: MADAH PENTAKOSTA (PS 569) -umat duduk- 

1. Ya Roh Kudus, datanglah, dari surga, sinarkan pancaran cahaya-Mu.

2. Suluh hati, datanglah, Bapa kaum yang lemah, pemberi anugerah.

3. Kau penghibur ulungku, Kau sahabat jiwaku, penyejukku yang lembut.

4. Kausegarkan yang lelah, Kau tenangkan yang resah; Kau melipur yang sendu.

5. O Cahaya yang cerah, datang dan penuhilah hati kaum beriman.

6. Tanpa kekuasaan-Mu, hampa daya umat-Mu; hanya noda adanya.

7. Yang cemar bersihkanlah, yang kersang siramilah, yang terluka pulihkanlah.

8. Yang keras lunakkanlah, yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah.

9. Limpahilah umat-Mu yang percaya pada-Mu: sapta karunia-Mu.

10. Dan curahkan anugrah: ahir hidup bahagia sukacita tak henti. Amin. Alleluya.


1. Veni, Sancte Spiritus et emitte caelitus lucis tuae radium.

2. Veni, pater pauperum, veni, dator munerum, veni, lumen cordium.
3. Consolator optime, dulcis hospes animae, dulce refrigerium.
4. In labore requies, in aestu temperies, in fletu solatium.
5. O lux beatissima, reple cordis intima tuorum fidelium.

6. Sine tuo numine, nihil est in homine, nihil est innoxium.
7. Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium.
8. Flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est devium.

9. Da tuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium.
10. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen. Alleluya.

    

BAIT PENGANTAR INJIL (PS 964) -berdiri- 


BACAAN INJIL (Yoh 20:19-23)


 "Seperti Bapa telah mengutus Aku, kini Aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus."

 

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes

U. Dimuliakanlah Tuhan.

I. Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat,  berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang  terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu  datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai  sejahtera bagi kamu!" Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan  tangan dan lambung-Nya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika  mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera  bagi kamu!" Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku  mengutus kamu!" Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka  dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang,  dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada,  dosanya tetap ada." 

 

HOMILI -duduk-   

    

hening sejenak 

      

SYAHADAT PARA RASUL -berdiri-  

(Umat berdiri, kata-kata yang dicetak miring diucapkan sambil membungkuk)

         

 I+U.  Aku percaya akan Allah, Bapa yang mahakuasa, pencipta langit dan bumi.

Dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria.

Yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan.

Yang turun ketempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati.

Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa.

Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.

Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para  kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin   

     

DOA UMAT -berdiri- 


LITURGI EKARISTI


umat berdiri ketika didupai
DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa.  -berdiri-
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
I.  Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putra-Mu. Semoga Roh  itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kurban ini kepada kami dan berkenan  membuka seluruh kebenaran bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan  kami.
U. Amin.


PREFASI  (Misteri Pentakosta) -berdiri- 
I. Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu
I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan
U. Sudah kami arahkan
I. Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita
U. Sudah layak dan sepantasnya.
I.  Sungguh layak dan sepantasnya, bahwa kami selalu dan di mana pun  bersyukur kepada-Mu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Mahakuasa dan  kekal: Sebab, Engkau menyempurnakan misteri Paskah ketika Engkau, pada  hari ini, menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan  anak-anak angkat-Mu karena persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang  sama, pada awal kelahiran Gereja, menganugerahkan pengetahuan akan  Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam  pengakuan iman yang satu. Dari sebab itu, dilimpahi kegembiraan Paskah,  bersukacitalah seluruh bumi. Segenap Kekuatan Surga serta Bala Malaikat  menyanyikan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya  bernyanyi:   
            

KUDUS

DOA SYUKUR AGUNG I 


BAPA KAMI (PS 402) -berdiri- 

I. Atas petunjuk Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa
I+U. Bapa kami yang ada di surga,   dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di   atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan   ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah   kepada kami; dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi   bebaskanlah kami dari yang jahat.
   
I. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami  damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda  dosa dan terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup dengan  tenteram, sambil mengharapkan kedatangan Penyelamat kami, Yesus  Kristus.
U. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
      
DOA DAMA
I -berdiri- 
I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai  Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu." Jangan  memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Gereja-Mu, dan  restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan  kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa.
U. Amin.  

I. Damai Tuhan bersamamu
U. Dan bersama rohmu.
                 
ANAK DOMBA ALLAH

PERSIAPAN KOMUNI -berlutut/berdiri-

Ajakan menyambut Komuni
I. Inilah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan-Nya
U. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
     
KOMUNI             

DOA SESUDAH KOMUNI -berdiri- 

I. Marilah kita berdoa:
I. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada Gereja-Mu.  Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu  tumbuh subur dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal.  Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U. Amin. 


RITUS PENUTUP

     
BERKAT MERIAH
 -berdiri- 

I. Tuhan bersamamu

U. Dan bersama rohmu

I.  Saudara sekalian, Allah, pangkal cahaya sejati, telah menerangi hati  para murid dengan mencurahkan Roh Penghibur. Semoga Ia menggembirakan  hati Saudara dengan berkat-Nya dan melimpahi Saudara dengan karunia Roh  Kudus.
U. Amin.
I.  Semoga api Roh Kudus, yang membakar hati para murid Yesus menyucikan  hati Saudara dan menghalau segala kecenderungan yang jahat.
U. Amin.
I.  Semoga Roh Kudus, yang mempersatukan aneka bahasa dalam pengakuan  iman yang sama, membuat Saudara bertekun dalam iman dan karenanya kelak  menikmati kebahagiaan yang Saudara harapkan.
U. Amin.
I. Semoga Saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U. Amin.
   
PENGUTUSAN
   
I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai.
U. Syukur kepada Allah.
I. Marilah pergi, kita diutus!
U. Amin.