Karya Keuskupan

Biara Karmel

Jl.Karmel II/51, Lembang

Bandung 40391

T: 022.278.6152

F: 022.278.6046

E: karmlemb@bdg.centrin.net.id